ข้อมูลสิ่งที่มีอยู่

ข้อมูลสิ่งที่มีอยู่

จังหวัด ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
บึงกาฬ 24,825 1,212
หนองบัวลำภู 32,487 1,420
อุดรธานี 66,356 3,499
เลย 46,625 2,057
หนองคาย 23,621 1,469
สกลนคร 104,561 2,169
นครพนม 34,234 1,840

ข้อมูลแผน 5 ปี

จังหวัด ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
บึงกาฬ 2,956 1,266
หนองบัวลำภู 2,574 576
อุดรธานี 4,332 730
เลย 3,922 887
หนองคาย 2,322 548
สกลนคร 4,787 2,017
นครพนม 4,658 1,108

ข้อมูลแผน 5 ปี