Flow การทำงาน(ขาขึ้น 3 Step)

  • Step 1 : บันทึกแผน 5 ปี

    หน่วยงานต้องบันทึกแผน 5 ปี สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

  • Step 2 : บันทึกแผนคำขอประจำปี

    ในแต่ละปีจะมีงบประมาณต่าง ๆ ให้เลือกว่าจะใช้งบไหนในการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยรายการจะต้องมาจากแผน 5 ปี ใน Step 1

  • Step 3 : ยืนยันแผนคำขอ

    หลังจากบันทึกแผนคำขอประจำปีแล้ว ท่านต้องมายืนยันรายการอีกครั้งเพื่อจะดำเนินการต่อไป (ถ้าเป็น งบ UC ข้อมูลจะถูกไปยัง ระบบค่าเสื่อม สปสช.)